دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

2. مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی