دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1401 

مقاله پژوهشی

تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

صفحه 292-306

JGET-2102-1253(R1)

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

ویدا حسین پور؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر


تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

امیر گندمکار؛ حامد میرحسینی؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی


تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان)

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ ریحانه یونسی؛ فرشته فخار تازه یزدی


آینده توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رشت)

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

حمید یزدانی؛ رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی