دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی نمونه مورد مطالعه: شهر تالش

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ شهرام امیرانتخابی؛ صدیقه حسنی مهر


تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر)

سپیده آشفته پور لیلاکوهی؛ محمد باسط قریشی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ تیمور آمار