دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1401 
تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی نمونه مورد مطالعه: شهر تالش

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ شهرام امیرانتخابی؛ صدیقه حسنی مهر


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی


تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

علیرضا محمدی گرفمی؛ تیمور آمار؛ محمدباسط قریشی میناباد


تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا

نسرین نیکدل؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری