دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1400 
4. رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


9. تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


15. تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه