دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1400 
7. نقش عامل فشردگی شهری در تحقق سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی شهر نکا)

صفحه 327-337

JGET-2007-1174

فاطمه باقری نوذری؛ امیر بخشی؛ اسدالله دیوسالار


12. تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

صفحه 397-411

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


13. تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

JGET-2010-1201

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


14. رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

صفحه 292-306

JGET-2102-1253(R1)

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم