دوره و شماره: دوره 5، شماره 9 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-196 
15. تحلیلی بر اثرگذاری رسانه ملی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان رودسر)

صفحه 212-225

محمد باقر باقر زاده؛ صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری؛ حسین اصغری