تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری (مطالعه موردی : روستاهای ساحلی شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیارگروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

چکیده

روستاهایی که کارکرد تفریحی و فراغتی هستند واجد اثرات کالبدی زیادی است و سبب تاثیرات مختلف از جمله تغییرات کالبدی در این روستاها می شود . هدف این پژوهش بررسی تحلیل تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی در یک دهه اخیر با تاکید بر نقش گردشگری است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری 11 روستای واقع در محدوده ساحلی شهرستان رشت است روش گرد آوری بصورت میدانی و کتابخانه ای بوده است و روش تجزیه و تحلیل بصورت توصیفی – تحلیلی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که دهه اخیرگردشگری در زمینه کالبدی فضایی دارای اثرات و پیامدهای همچون ساخت خانه های دوم که از پیامد آنها در روستا می توان به نوسازی ساختمان های روستائیان و بهبود کالبد روستا،استفاده از مصالح پردوام در ساخت و ساز،بهبود تاسیسات و تجهیزات روستا ها می باشد که چهره آنها را متفاوت از گذشته نموده است . همچنین از دیگر اثرات کالبدی تغییر و تخریب اراضی کشاورزی،تغییر کاربری اراضی،و تغییر الگوی مسکن و... را به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 28 فروردین 1401