تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مالی آزانس هواپیمایی گیلان سها

2 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد رشت

3 - استاد گروه جغرافیا ، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

امروزه توسعه گردشگری در شکل انبوه و خود جوش با اثر گذاری بر بنیان های اقتصادی روستایی، اثرات و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است .هدف از پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی الگوهای توسعه گردشگری و پیامدهای اقتصادی‌–‌اجتماعی آن بر نواحی روستایی شهرستان ماسال و سیاهکل می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت استقرایی-قیاسی است .جامعه آماری پژوهش کلیه دهیاران و کارشناسان روستاهای هدف گردشگری شهرستان ماسال و سیاهکل می باشند که برهمین اساس از هر شهرستان 20 روستا که گردشگران در آنجا دارای بیشترین بازدید و اقامت شبانه را داشتند به عنوان نمونه و هدفمند انتخاب شدند.روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر به صورت اسنادی و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز علاوه بر مصاحبه و مشاهده استفاده از پرسشنامه می باشد که روایی شاخص ها در آن با نظر کارشناسی اساتید مربوطه تایید شد. همچنین با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از 7/0 و برابر (0.824) بدست آمد از این رو پایایی پرسشنامه نیز قابل قبول است. داده های بدست آمده در محیط نرم‌افزاری SPSS با استفاده‌ از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که شکل‌گیری و گسترش گردشگری در نواحی روستایی شهرستان های ماسال و سیاهکل و نواحی اطراف آن به صورت خودجوش و بدون برنامه ریزی و مدیریت مناسب بوده است و به این علت، با ترکیبی از پیامدهای مطلوب و نامطلوب همراه بوده است که بعضاً موجب برخی دگرگونی‌های فضائی و اجتماعی- اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400