موضوعات = مهندسی جغرافیایی و GIS و دیگر فناوری ها
تاثیر الگوهای فضای سبز شهر ی بر توزیع فضایی آلاینده‌های آلودگی هوا (منطقه مورد مطالعه: تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1400

عادل مردانه؛ عارف قادری؛ نوردالدین میثاق


ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

محمد شفیعی تیلکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی