موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401

سمیه عاشوری مریدانی؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان


تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 451-465

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی