موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای
تعداد مقالات: 12
1. مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سارا الله قلی پور؛ عباس رجائی


2. تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1399

شهرام امیرانتخابی؛ سید علی حسینی؛ سعید میثمی


3. انطباق یابی فضایی محله با ویژگی های اجتماع محلی در مادرشهر تهران (موردمطالعه: محله شمیران نو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

مظهر احمدی؛ محمد سلیمانی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی


4. بررسی تاثیر طرح کارل فریش بر نحوه گسترش و شکل گیری ساختار شهر نمونه مورد مطالعه : شهر همدان از سال 1300 خورشیدی تا کنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

داریوش اردلان؛ مرضیه ابراهیمی پور؛ آرش وحید


5. بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


6. ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

حمید رضا رخشانی نسب؛ سید علی حسینی


7. تحلیلی بر توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب آن (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 445-459

محمد رضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری


12. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 36-26

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی