کلیدواژه‌ها = کارآفرینی شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 224-206

JGET-1908-1111

شهرام امیرانتخابی؛ سیدعلی حسینی؛ سعید میثمی