کلیدواژه‌ها = مدل رتبه- اندازه تعدیلی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی تعادل جمعیتی شبکه شهری منطقه شمال کشور در افق 1400

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 54-71

نادر زالی؛ رضا گنجی؛ حسن حسینی امینی