کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 173-157

JGET-2007-1178

حمید رضا رخشانی نسب؛ سید علی حسینی