کلیدواژه‌ها = پسماند
ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402

رامین حاجی امیری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ تیمور آمار