کلیدواژه‌ها = روش‌های تحلیل چند معیاره
بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 72-88

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ افشار سیدین