نویسنده = محمد شفیعی تیلکی
ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

محمد شفیعی تیلکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی