نویسنده = هادی غلامی نورآباد
تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 427-444

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی


تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 191-174

JGET-1901-1069(R3)

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی