نویسنده = علی خدمت زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-192

JGET-2002-1152

عادل نبی زاده بلخکانلو؛ زهرا حجازی زاده؛ علی خدمت زاده