نویسنده = علی خدمت زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 324-337

علی خدمت زاده؛ عادل نبی زاده بلخکانلو؛ زهرا حجازی زاده


2. پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز شهر چایی ارومیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-70

علی خدمت زاده؛ مهدی حسنی نطام آباد