نویسنده = محمد رضا سلیمی سبحان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب آن (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 445-459

محمد رضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری