نویسنده = کامران منصوری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر توزیع فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب آن (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 445-459

محمد رضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری


2. ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی: خیابان های شهر زاهدان)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-84

محمدرضا سلیمی سبحان؛ کامران منصوری؛ حسین یغفوری