نویسنده = محمدحسن یزدانی
شناسایی مسیر برای ایجاد پیاده راه در سرعین با استفاده از روش های تصمیم گیری چند متغیره

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 85-99

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی


بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 72-88

محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده؛ افشار سیدین