نویسنده = بهمن رمضانی
تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲ ، ۵ ، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد


واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی

دوره 6، شماره 2، تیر 1401

کیوان اسدی؛ پرویز رضائی؛ بهمن رمضانی