نویسنده = ایوب بدراق نژاد
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرامطالعه چارچوب نظری مقاله های علمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

ایوب بدراق نژاد؛ فرهاد عزیزپور؛ حسن افراخته


2. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 36-26

JGET-1701-1000

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی


3. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 102-112

ایوب بدراق نژاد؛ حسین موسی زاده؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی